Mortar for peanut butter

Mortar for peanut butter Gallery Image

Mortar for peanut butter

ഇത് ഒരു ഇടിക്കല്ല് ആണ്. നിലക്കടല പോലുള്ള ഭക്ഷണം വെണ്ണയിലേക്ക് പൊടിച്ച് ചേർക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആഫ്രിക്കയിലെ സാംബിയയിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത്. നിലക്കടല ചെടികൾ വരൾച്ചയോട് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്, മാത്രമല്ല കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വിതരണത്തെ മോശമായി ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന നമ്മുടെ പരിചിതമായ ഭക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ്. അതായത് പീനട്ട് ബട്ടർ ഒരു ദിവസം ഒരു ആഡംബര വസ്തുവായി മാറിയേക്കാം. മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയുടെ ഫലമായി ആഗോള ഭക്ഷ്യ ഉത്പാദനത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിനെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ബാധിക്കുമൊ?

Comments from Divya about the translation

This is an object from the Manchester Museum collection translated from English to the Indian language Malayalam.

Malayalam is a Dravidian language spoken very commonly in the Southern state of India called Kerala along with Indian territories Lakshadweep and Mahé, Puducherry.

Manchester has a vibrant Malayali community and a Manchester Malayalee association comprising of people from all age groups. This signifies the importance of having a translation in Malayalam of the museum objects thereby making the museum experience more welcoming, inclusive and wholesome.

Report

Tell us more

Do you have something you’d like to say, in your own language or English, about the object or translation? We’d like to hear what you think.

Tell us more

Translate this

Translations are community-sourced and for anyone to participate in, however you use your language. For more information, see Community Guidelines.

Translate this object

Tell us more

Do you have something you’d like to say, in your own language or English, about the object or translation? We’d like to hear what you think.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

File name:

File size:

File name:

File size:

  Olivia

  I believe bananas may become extinct – as soon as 50 years but not sure if that’s due to climate change. Apparently they used to taste a lot sweeter about 100 years ago. I imagine the taste of other fruit and veg will be affected by climate change also. Wouldn’t surprise me if the production of potato’s was affected too due to drought. Wine could possibly by affected too as I believe fish guts are used to make wine which is actually pretty disgusting!

  Maheshi Uthpala Thuduhenage 🇱🇰

  රටකජු වැනි සියුම් ඇට වර්ග කෙටීමට භාවිතා කරන වංගෙඩිය

  Andrew

  Se usa el mortero con su pareja, la mano, para moler los manís y para hacer mantequilla de maní. Ademas, se pueda usar este herramienta para moler eel café. Este mortero es de Zambia (pero hay otros de otros países). Desafortunadamente, las plantas de los manís son muy susceptibles a la sequía. El cambio climático los afecta ademas. Por lo tanto, es posible que mantequilla de maní vaya a ser uno lujo, disponible solamente para las ricas. Dentro de unos años, el cambio climático causara muchos cambios en la la producción de la comida global.

  (No me gusta mucho mantequilla de maní, pero tengo un montero y mano en me cocina. Lo uso para moler mis semillas favoritas, como las semillas de comino.)

  Hay productos cuales sera afectados por el cambio climático?

  Mahadere

  In Amharic, audio

  Federica Sebastiano

  Further notes on the topic by Federica

  Notes on culture
  It may be surprising to know that coffee is the second most consumed beverage in the world after water. Italians take coffee very seriously. Recent statistics show that Italians consume an average of 5.6 kg of coffee per capita per year and that around 8 million bags of coffee are imported into Italy every year.
  For most, if not all Italians, espresso is something sacred. In Italy, if you simply order a ‘coffee’, you are served an espresso. The term ‘espresso’ is synonymous with ‘freshly made’. In Italy, espresso is enjoyed throughout the day, for a short break, usually at the bar counter or directly at the coffee machine.
  A recent study published in the journal PLOS One provided a model showing how growing conditions for coffee will change in the next 30 years. Notably, it shows that coffee will be one of the most affected crops by climate change.
  As temperatures rise there will be more droughts, an increase in the range of diseases for the crops and many insects that pollinate coffee plants are likely to die from the heat. It was predicted that by 2050 the number of regions that will be able to grow coffee beans will decline by 50%. It will probably impact some of the most common coffee-producing countries such as Brazil, Vietnam, Colombia, and Indonesia.
  The Coffee Research Institute, funded by the Kenyan government, is therefore trying to find alternative ways to help farmers adapt, encouraging them to cultivate Robusta plants (another type of coffee, different from Arabica), which are normally more resistant.
  Another option could be to investigate new coffee varieties. Researchers at the Royal Botanic Gardens in Kew, London, are studying a wild type of coffee, Coffea stenophylla, first recorded by a Scottish botanist in 1834. Coffea Stenophylla tolerates heat better than Arabica, being able to grow at higher temperatures, almost 6.8°C higher on average.
  None of these solutions is conclusive for the time being but one thing is certain, the way we grow coffee beans will have to change very soon but the world should hopefully still be able to enjoy their morning cup of coffee.

Translate this

Translations are community-sourced and for anyone to participate in, however you use your language. For more information, see Community Guidelines.

Please choose Other from the list if you can't find your language.

If you have handwritten, please upload a photograph of it here. This needs to be in Jpg format and less than 2.5MB

If you have an audio recording, please upload an MP3 of it here. This needs to be in MP3 format and less than 7MB

If you have an video paste the YouTube link below.

Such as parts that were interesting to translate, about yourself, or about someone else you worked with on it?