Rickshaw

Rickshaw Gallery Image

Rickshaw

മാഞ്ചസ്റ്റർ മ്യൂസിയം കലാകാരന്മാരുമായും കമ്മ്യൂണിറ്റികളുമായും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് മ്യൂസിയത്തിന്റെ സൗത്ത് ഏഷ്യ ഗാലറിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു റിക്ഷ നിർമ്മിക്കകയാണ്. ഏഷ്യയിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും റിക്ഷകൾ ഗതാഗതത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന മാർഗ്ഗമാണ്‌. പലപ്പോഴും റിക്ഷകൾ ഇതുപോലെ ശോഭയോടെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. സൈക്കിളുകൾ പോലെ റിക്ഷകൾക്കും പെട്രോൾ ആവശ്യമില്ല, കാരണം അവ പെഡൽ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഗതാഗതത്തിന്റെ ഹരിത മാർഗ്ഗവും കൂടിയാണ്. നേപ്പാളിൽ നിന്നുള്ള വൈറ്റ് സൺ, ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നുള്ള പരദേശി, ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നുള്ള ലുനാന തുടങ്ങി ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി സിനിമകളിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ അലങ്കാരത്തിന് പ്രചോദനം ലഭിച്ചത്.

നിങ്ങൾ സാധാരണയായി എങ്ങനെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്?

Comments from Divya about the translation

This is an object from the Manchester Museum collection translated from English to the Indian language Malayalam.

Malayalam is a Dravidian language spoken very commonly in the Southern state of India called Kerala along with Indian territories Lakshadweep and Mahé, Puducherry.

Manchester has a vibrant Malayali community and a Manchester Malayalee association comprising of people from all age groups. This signifies the importance of having a translation in Malayalam of the museum objects thereby making the museum experience more welcoming, inclusive and wholesome.

Report

Tell us more

Do you have something you’d like to say, in your own language or English, about the object or translation? We’d like to hear what you think.

Tell us more

Translate this

Translations are community-sourced and for anyone to participate in, however you use your language. For more information, see Community Guidelines.

Translate this object

Tell us more

Do you have something you’d like to say, in your own language or English, about the object or translation? We’d like to hear what you think.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

File name:

File size:

File name:

File size:

  Parvinder

  Picture from a Rickshaw-making workshop at Manchester Museum.

  Image comment for Parvinder
  Junyu Li

  There is an image from the National Museum of China with a caption describing rickshaws:
  “Rickshaws were initially introduced to China from Japan. They were widely used in towns and cities. At first the wheels were made of iron, but at the end of the 19th century they were replaced by rubber wheels. Since 1913, all the bodies of rickshaws in Shanghai had been painted with yellow tung oil or yellow lacquer. Since then, rickshaws have flourished in the city for their ease of hire and low fares.”

  Junyu Li

  Here are the original Chinese text and a link to see the image:https://www.chnmuseum.cn/zp/zpml/201812/t20181218_24272_wap.shtml
  人力车最初由日本传入中国,故亦称“东洋车”。曾广泛流行于大小城镇。开始车子双轮为铁制,19世纪末改为橡皮车轮。从1913年起上海人力车车身全部漆上了黄色桐油或黄漆,因此又称为“黄包车”。此后城市中人力车以雇用方便、车资低廉而久盛不衰。照片中所摄为民国年间北平一人力车聚集处,其中一些车上已经有乘客入座了。
  Wikipedia on this:https://zh.m.wikipedia.org/zh-cn/%E9%BB%83%E5%8C%85%E8%BB%8A
  人力车,又称作黄包车,或者东洋车,洋车,是一种依靠人力的交通工具,一般有两个轮子,上有座位可坐一到二人,由一个人在前面拉行(也有的洋车后边有人推) 人力车主要在19世纪末到20世纪初,汽车尚未发达的时代,在亚洲各国的城市地区作为主要的交通工具。20世纪后半以后其交通工具的功能,逐渐被三轮车或机动三轮车所取代,现在主要是在观光景点使用。

  Chrysoula

  How do you usually travel around?
  I like travelling around by the good old-fashioned way – walking. It is my favourite thing to do.
  Walking is not only one of the easiest ways of exercise, but it is also a great benefit for mental
  health and wellbeing. More specifically, I have noticed that walking helps me relax and reduce
  stress during the day. Walking outdoors, also, exposes people to natural sunlight and removes
  the risk of seasonal depression, which usually occurs in fall and winter and personally, I find
  it extremely important. Lastly, it costs nothing and helps me explore the beautiful city of
  Manchester and its architecture.

Translate this

Translations are community-sourced and for anyone to participate in, however you use your language. For more information, see Community Guidelines.

Please choose Other from the list if you can't find your language.

If you have handwritten, please upload a photograph of it here. This needs to be in Jpg format and less than 2.5MB

If you have an audio recording, please upload an MP3 of it here. This needs to be in MP3 format and less than 7MB

If you have an video paste the YouTube link below.

Such as parts that were interesting to translate, about yourself, or about someone else you worked with on it?