ആനക്കൊമ്പിൽ തീർത്ത ചതുരംഗ കരുക്കൾ

ആനക്കൊമ്പിൽ തീർത്ത ചതുരംഗ കരുക്കൾ Gallery Image

ആനക്കൊമ്പിൽ തീർത്ത ചതുരംഗ കരുക്കൾ

1870 കളിലെ ‘ചൈനാമാനിയ’യുടെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ,

ചൈനയിലേക്ക് പോയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചൈനീസ്

(ചൈനീസ് ശൈലിയിലുള്ള) വസ്തുക്കൾ

മങ്കുനിയക്കാരുടെ ശേഖരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഒരു കൂട്ടം കൊത്തിയെടുത്ത ചെസ്സ് കഷണങ്ങളുടെ

ഭാഗമാണ് ഇവ. 1800 കളുടെ തുടക്കത്തിൽ യൂറോപ്യൻ

കയറ്റുമതി വിപണിക്കായി ചുവപ്പും വെളുപ്പും

ആനക്കൊമ്പുകൾ കൊണ്ടാണ് ഇവ നിർമിച്ചത്.

ഒന്നിനുള്ളിൽ മറ്റൊന്ന്

അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന,അതിലോലമായി കൊത്തിയെടുത്ത,

സ്വതന്ത്രമായി ചലിക്കുന്ന ഗോളങ്ങൾ ഈ

സ്റ്റാൻഡുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ഞങ്ങളോട് കൂടുതൽ പറയാൻ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും

നിങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ടോ?

 

Comments from Divya & family about the translation

This is an object from the Manchester Museum collection translated from English to the Indian language Malayalam.

Malayalam is a Dravidian language spoken very commonly in the Southern state of India called Kerala along with Indian territories Lakshadweep and Mahé, Puducherry.

Manchester has a vibrant Malayali community and a Manchester Malayalee association comprising of people from all age groups. This signifies the importance of having a translation in Malayalam of the museum objects thereby making the museum experience more welcoming, inclusive and wholesome.

Report

Tell us more

Do you have something you’d like to say, in your own language or English, about the object or translation? We’d like to hear what you think.

Tell us more

Translate this

Translations are community-sourced and for anyone to participate in, however you use your language. For more information, see Community Guidelines.

Translate this object

Tell us more

Do you have something you’d like to say, in your own language or English, about the object or translation? We’d like to hear what you think.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

File name:

File size:

File name:

File size:

Translate this

Translations are community-sourced and for anyone to participate in, however you use your language. For more information, see Community Guidelines.

Please choose Other from the list if you can't find your language.

If you have handwritten, please upload a photograph of it here. This needs to be in Jpg format and less than 2.5MB

If you have an audio recording, please upload an MP3 of it here. This needs to be in MP3 format and less than 7MB

If you have an video paste the YouTube link below.

Such as parts that were interesting to translate, about yourself, or about someone else you worked with on it?