മാഞ്ചസ്റ്റർ വേഡ്സ്ക്വയർ

മാഞ്ചസ്റ്റർ വേഡ്സ്ക്വയർ Gallery Image

മാഞ്ചസ്റ്റർ വേഡ്സ്ക്വയർ

ഞങ്ങളുടെ പുരാവസ്തു ശേഖരത്തിലെ ഏറ്റവും

പ്രശസ്തമായ വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നായ ഈ തകർന്ന

മൺപാത്രം 1978 ൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി സെന്ററിൽ

നടത്തിയ ഖനനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതാണ്.

 

എ.ഡി. 180 മുതലുള്ളതാണ് ഇത്. മാമുസിയം എന്ന

റോമൻ വാസസ്ഥലമായിരുന്നു അക്കാലത്ത്

മാഞ്ചസ്റ്റർ. അതിൽ ഒരു കോട്ടയും – അവിടെ

സൈനികർ താമസിക്കുകയും സൈനിക ജീവിതം

സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കോട്ടയ്ക്ക്

പുറത്ത് വിക്കസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സിവിൽ

പ്രദേശവും വികസിച്ചിരുന്നു. റോമൻ സൈന്യത്തിൽ

സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന വിദേശ സൈനികർ

മാമുസിയം കോട്ടയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നിരുന്നു.

അവർ ജർമ്മനി, ഗാലിയ, ഹിസ്പാനിയ തുടങ്ങി

അനവധി പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്ന് വന്നവരായിരുന്നു.

നമുക്കറിയാവുന്നതും സ്നേഹിക്കുന്നതുമായ

സാംസ്‌കാരിക വൈവിധ്യമാർന്ന മാഞ്ചസ്റ്റർ

വളരെക്കാലമായി അങ്ങനെയാണ്!

ആകർഷകമായ ഈ ലാറ്റിൻ ലിഖിതം വടക്കൻ

ബ്രിട്ടനിലെ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ആദ്യകാല

തെളിവായിരിക്കാം. റോട്ടാസ് ഓപ്പറ ടെനെറ്റ്

 

അരെപ്പോ സാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ‘അരെപ്പോ ദി

സോവർ തന്റെ കലപ്പയെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം

നയിക്കുന്നു’; എന്ന് അതിൽ പറയുന്നു.

 

അതിലെ എഴുത്തിലെ വാക്കുകൾ എല്ലാ ദിശയിലും

ഒരേപോലെ വായിക്കാവുന്നതാണ്.

പുനഃക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ, അതിലെ അക്ഷരങ്ങളിൽ

പാറ്റർ നോസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ‘ഞങ്ങളുടെ പിതാവ്’

എന്ന് വായിക്കാം. ബൈബിളിൽ യേശു ഇങ്ങനെ

പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ആൽഫയും ഒമേഗയും ആകുന്നു,

ആരംഭവും ഒടുക്കവും.”

 

റോമൻ അധികാരികൾ ക്രിസ്ത്യൻ സഭയെ

അടിച്ചമർത്തുന്ന ഒരു സമയത്ത് ക്രിസ്തുമതത്തിലുള്ള

വിശ്വാസം പ്രകടമാക്കുന്ന ഒരു രഹസ്യ ചിഹ്നമായി

മാഞ്ചസ്റ്റർ വേഡ്സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാം.

മറ്റുള്ളവർ ഇത് വെറുമൊരു കടംകഥ അല്ലെങ്കിൽ

വിനോദമോ ആണെന്ന് കരുതുന്നു.

നിങ്ങൾക് എന്ത് തോന്നുന്നു?

Comments from Divya & family about the translation

This is an object from the Manchester Museum collection translated from English to the Indian language Malayalam.

Malayalam is a Dravidian language spoken very commonly in the Southern state of India called Kerala along with Indian territories Lakshadweep and Mahé, Puducherry.

Manchester has a vibrant Malayali community and a Manchester Malayalee association comprising of people from all age groups. This signifies the importance of having a translation in Malayalam of the museum objects thereby making the museum experience more welcoming, inclusive and wholesome.

Report

Tell us more

Do you have something you’d like to say, in your own language or English, about the object or translation? We’d like to hear what you think.

Tell us more

Translate this

Translations are community-sourced and for anyone to participate in, however you use your language. For more information, see Community Guidelines.

Translate this object

Tell us more

Do you have something you’d like to say, in your own language or English, about the object or translation? We’d like to hear what you think.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

File name:

File size:

File name:

File size:

  Lina

  曼城文字魔方阵, very good, thank you

  Anna Strowe

  The first known version of this square is in Pompeii, and there is a Facebook image from the Pompeii museum with a caption about it:

  “It is in Pompei that this magic square, a famous Latin cryptogram that would be copied many times in the following centuries, first appears, in a room of the Casa di Paquio Proculo (House of Paquio Proculo) and on a column in the Palestra Grande (Large Gymnasium). Many theories have been put forward regarding its meaning. The square is made up of five words of five letters each (sator, arepo, tenet, opera, rotas), written one under the other in such a way that it forms a square that can be read in any direction, forming a palindrome. The 25 letters themselves, rearranged, can form the words “Pater noster” (our father, from the Catholic prayer) twice [with two extra a’s and two extra o’s, which supposedly can represent the “alpha” and “omega”, which are important in Catholic symbolism (see Wikipedia on this: https://en.wikipedia.org/wiki/Sator_Square#Paternoster_theory. It’s really hard to picture without seeing it)]. If you read the square following a zig-zag [you have to repeat the middle row in both directions], you can read “sator opera tenet – tenet opera sator”, that is, “the sower possesses [his] works” (repeated in another order because Latin doesn’t depend on the order of words as much as English does), perhaps talking about a Christian God who created the world. And finally, the word “tenet”, which crosses itself at the centre of the square can be seen to represent a hidden version of the Christian cross used by the early Christians, who might not have been able to be open about their religion, as this example comes from 79 C.E., less than 50 years after the death of Christ in the Christian religion, and a period when Christians were still persecuted for their beliefs. This hypothesis is fascinating, but the symbol of the cross wasn’t really used until much later in history, so perhaps the magic square is just a bit of wordplay that was later reinterpreted to have a Christian message…”

  Anna Strowe

  The Italian source for the text above, and a link where you can see the image:

  https://www.facebook.com/pompeiisoprintendenza/photos/il-quadrato-magico-di-pompei-ovvero-il-famoso-crittogramma-in-latino-pi%C3%B9-volte-r/1597578133882732/

  Il quadrato magico di Pompei, ovvero il famoso crittogramma in latino più volte riprodotto nei secoli a venire, appare per la prima volta proprio a Pompei, graffito in una stanza della Casa di Paquio Proculo e su una colonna della Palestra Grande. Sul suo significato sono state costruite molte teorie. Si tratta di cinque parole di cinque lettere ciascuna (sator arepo tenet opera rotas), scritte di seguito una sotto l’altra in modo da formare un quadrato, che possono essere lette in qualsiasi direzione formando un palindromo. Le 25 lettere, scomposte e ricomposte, formano due volte l’espressione Pater Noster. Se si legge il quadrato a serpentina, inoltre, si ha “sator opera tenet – tenet opera sator”, cioè “il seminatore possiede le opere”, ovvero è il signore del creato. E ancora, l’incrocio delle due parole tenet disegna al centro del quadrato una croce perfetta: si tratterebbe di una raffigurazione cifrata dei primi cristiani, considerando che siamo prima del 79 d.C., siamo a meno di 50 anni dalla morte di Cristo! L’ ipotesi e’ affascinante, ma considerando che il simbolo della croce e’ molto piu’ tardo, il quadrato magico e’ solo un calembour reinterpretato successivamente come messaggio cristiano….

  Yaron Matras

  Me gusta la traducción al español!

  María José Ramos Acevedo

  Muchas gracias, Yaron

Translate this

Translations are community-sourced and for anyone to participate in, however you use your language. For more information, see Community Guidelines.

Please choose Other from the list if you can't find your language.

If you have handwritten, please upload a photograph of it here. This needs to be in Jpg format and less than 2.5MB

If you have an audio recording, please upload an MP3 of it here. This needs to be in MP3 format and less than 7MB

If you have an video paste the YouTube link below.

Such as parts that were interesting to translate, about yourself, or about someone else you worked with on it?